AICINĀJUMS 
1. Adventa svētdienas dievkalpojuma kolekti novēlēt kalpošanai INDIJĀ

Mīļie brāļi un māsas Kristū!

Sirsnīgi sveicu jūs Baznīcas Jaunajā gadā – 1. Adventā! Ir pienācis Baznīcas Jaunais gads un tas nozīmē, ka atkal ir pienākusi iespēja atvērt savas sirdis un makus mūsu brāļiem un māsām Indijā un ziedot kaut ko no tā, ko Dievs mums devis Annas Irbes 1933. gadā Tamilu zemē dibinātajai Karunagarapuri misijai.  Šo nosaukumu misijai devusi pati Anna Irbe un tas nozīmē “vieta, kur mīt žēlsirdīgas rokas”. Patiesi šī vieta pateicoties Annas Irbes kalpošanai un mūsu Baznīcas materiālajam atbalstam aizvien ir varējusi būt par vietu, kur mīt žēlsirdīgas rokas. Tā tas ir turpinājies arī pēc Latvijas okupācijas un arī pēc A. Irbes aiziešanas mūžībā ar Amerikas latviešu draudžu atbalstu. Kopš pāris gadiem rūpes par šo misiju uzņēmusies mūsu Baznīcas Indijas misijas atbalsta grupa.  Par ievērojamo darbu, kas veikts šo ļaužu gan garīgajā aprūpē, gan diakoniskajā kalpošanā, esam jau samērā plaši informējuši. Mācītājs Gints Polis, kas uzņēmies šo kalpošanu vadīt, aizvien ir atsaucīgs draudžu aicinājumiem ierasties ar izsmeļošu stāstījumu par kalpošanas darbu šajā misijā.

Indijas misijas pirmais vadītājs mūsu Baznīcā mācītājs Roberts Feldmanis 1936. gadā aizsāka tradīciju katra gada 1. Adventa svētdienā mūsu Baznīcas draudzēs vākt kolekti ārmisijas atbalstam. Kopš 2012. gada šo tradīciju mēs esam atjaunojuši. Jūsu ziedojumi Indijas misijas atbalstam aizvien ir bijuši devīgi, par ko esam jums visiem pateicīgi. No sirds aicinu šo tradīciju turpināt arī šogad un 1. Adventa kolekti atkal novēlēt kalpošanai Indijā.

Informāciju par Indijas misijas vajadzībām un iespējām atbalstīt var gūt pie Indijas misijas grupas vadītāja mācītāja Ginta Poļa (mob.t.+371 28301530, e-pasts: india@lelb.lv, www.indilatvianmission.lv).

Ziedojumus misijas atbalstīšanai iespējams ieskaitīt:

Annas Irbes Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas Indijā atbalsta fonds

Reģ.Nr.: 40008224954, Banka: Nordea Bank

Konti: LV69 NDEA 00000 8419 1430 (EUR)

LV09 NDEA 00000 8419 1443 (USD)

LV46 NDEA 00000 8419 1456 (GBP)

Lai Dievs bagātīgi svētī katru ziedotāju! Lai īpaša Dieva žēlastība un Viņa svētība pavada jūs šajā Adventa laikā!


Paturot jūs un misiju Indijā aizlūgšanās –

LELB Indijas misijas grupas vārdā
+Pāvils Brūvers
Liepājas bīskaps

Rekvizīti ziedojumiem

       
Annas Irbes Latvijas evaņģēliski
luteriskās Baznīcas Indijā
atbalsta fonds

Reģ. nr.:  40008224954

Konts:  Nordea Bank
          IBAN                                            Valūta
        LV69 NDEA 00000 8419 1430      EUR
        LV09 NDEA 00000 8419 1443      USD
        LV46 NDEA 00000 8419 1456      GBP

‌           

‌Juridiskā adrese:     "Kalnozoli"
‌                           Raiskuma pag.,
‌                           Pārgaujas nov.,
‌                                 LV-4146
‌                                  Latvija 

Kontakti


Kontaktpersona
mācītājs Gints Polis
Mob.t. nr.:  +371 28301530
E-pasts:  indija@misija.lv


‌            


©2014