AILELBI 1.Sinode

2015.gada 15.februārī notika Annas Irbes Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas Indijā 1.Sinode, kas savā ziņā ir vēl iepriekšējā gadsimta 30.gados LELB misijas Indijā aizsācēju, atbalstītāju un visu misijā līdz šim iesaistīto kalpošanas augļi.

Sinode iesākās ar dievkalpojumu Kalpoondi ciema misijas centra baznīcā, ko vadīja mācītājs Naliā Džo un viņam palīdzēja evaņģēlists Pīters.Arī citiem dievkalpojumā klātesošiem evaņģēlistiem tika uzticēti kādi pienākumi. Eluthur St.Thomas draudzes evaņģēlists Džonmutū lasa Svētos Rakstus.

Vēlāk visi klātesošie Sinodes dalībnieki vienojās kopīgā grēksūdzē, uzklausīja piedošanas pasludinājumu ar roku uzlikšanu.

Tad dievgaldnieki saņēma macītāja Naliā Džo konsekrētu Kristus patiesu miesu

un Jēzus patiesas asins.


Dievkalpojuma noslēgumā pateicības lūgšana par visām Tā Kunga dāvanām, ko ļaudis saņēmuši, gudrības, miera un lēnprātības izlūgšana Sinodes norisei, kā arī Dieva svētības vārdu uzklausīšana.


Uzreiz pēc dievkalpojuma stiprinātas tika arī sanākušo miesas, jo mūsu virtuves saimniece Merī, kopā ar patversmes zēniem un evaņģēlistu Pīteru visiem bija sarūpējuši kopīgu mielastu.


Uz Sinodi ar balsošanas tiesībām bija aicināti 17 sinodāļi, no kuriem ieradās 14.

Sinodes galvenais mērķis bija (ne)pieņemt AILELBI Satversmi , kā arī (ne)apstiprināt mācītāju un evaņģēlistu kalpošanas noteikumus. Pirms Sinodes par šiem jautājumiem savstarpējas diskusijas bija garīdzniekiem, visiem darbiniekiem kopā un atsevišķi katrā draudzē.

Pirms Sinodes, AILELBI prezidente Violeta Stīvena savā uzrunā visiem klātesošajiem atgādināja par šī misijas aizsākumu jeb saknēm un uzsvēra nepieciešamību ar Dieva palīgu šo kalpošanu turpināt.


Diskusijas par Satversmi un garīdznieku kalpošanas noteikumiem vadīja mācītājs Naliā Džo.


Oficiāli izvirzītie un klātesošies 7 draudžu pārstāvji, 1 mācītājs, 3 evaņģēlisti un 3 administrācijas pārstāvji pirms diskusijām katrs saņēma balsošanas mandātu, to apstiprinot ar savu parakstu. Pēc diskusijām notika balsošana. Mana dalība šajā Sinodē bija kā viesim bez tiesībām balsot.

Rezultātā lielā vienprātībā tika pieņemta AILELBI Satversme, pēc tam arī apstiprināti mācītāju un evaņģēlistu kalpošanas noteikumi.


Šīs Baznīcas Satvermes teksts vispirms tapa angļu valodā, tad tulkots pēc būtības, vairākkārtīgi koriģēts, diskutēts un beigās Sinodē apstiprināts tamilu ar paralēlo tulkojumu angļu valodā.

Satvermes preambulas latviskā versija ir šāda:

ANNAS IRBES LATVIJAS EVAŅĢĒLISKI LUTERSIKĀS BAZNĪCAS INDIJĀ

SATVERSMES PREAMBULA

   AILELBI kā draudze ir Dieva saime, kas uzcelta uz apustuļu un praviešu pamata, tās stūrakmens ir Kristus Jēzus (Ef.2: 19,20). Vienīgā mācības un diakoniskās misijas kalpošanas mēraukla ir nemainīgais Trīsvienīgā Dieva vārds, kas atklāts Svēto Rakstu kanonā - Vecās un Jaunās Derības grāmatās, kā tās izskaidro jau Agrīnajā Baznīcā lietotās Apustuļu, Nīkajas, Atanāzija ekumēniskās un Vienprātības Grāmatā „Liber Concordiae” apkopotās luterāņu ticības apliecības.
‌   Balstoties Dieva žēlastībā, sludinot Viņa negrozāmo vārdu un pārvaldot Svētos Sakramentus, AILELBI vēlas būt dzīvā Dieva celtne(1.kor.3: 9), turpinot latviešu misionāres Annas Irbes un tamilu mācītāja G.Stīvena 20.gadsimta trīsdesmitajos gados svētīgi aizsākto misijas kalpošanu.

   Dieva aicinājuma īstenošanai AILELBI draudzes pieņem šo sākuma Satversmi, ar iespēju noteiktā kārtībā to papildināt.

AILELBI 1.Sinodes noslēgumā kopā sanākušie nodziedāja dažas tamilu luterāņu dziesmas, uzklausīja mācītāja Naliā Džo teiktos Dieva svētības vārdus un ar priecīgām sirdīm katrs devās uz savām mājām.


Visa šī procesa laikā noteikti ir pieaudzis vietējo ļaužu pašvērtējums. Pēc Sinodes atvadoties, viņos bija redzams neviltots prieks, kā arī nepārprotams pašapziņas pacēlums, kas cilvēkiem šajā vietā ir ļoti svarīgi.  

  

Rekvizīti ziedojumiem

       
Annas Irbes Latvijas evaņģēliski
luteriskās Baznīcas Indijā
atbalsta fonds

Reģ. nr.:  40008224954

Konts:  Nordea Bank
          IBAN                                            Valūta
        LV69 NDEA 00000 8419 1430      EUR
        LV09 NDEA 00000 8419 1443      USD
        LV46 NDEA 00000 8419 1456      GBP

‌           

‌Juridiskā adrese:     "Kalnozoli"
‌                           Raiskuma pag.,
‌                           Pārgaujas nov.,
‌                                 LV-4146
‌                                  Latvija 

Kontakti


Kontaktpersona
mācītājs Gints Polis
Mob.t. nr.:  +371 28301530
E-pasts:  indija@misija.lv


‌            


©2014